Επιπεδοποίηση, Κοπή & Δεματοποίηση Λαμαρίνας

Steel Coil

Πλήρως αυτόματη (με ηλεκτρονική – υδραυλική μέθοδο χειρισμού) γραμμή επιπεδοποίησης – κοπής – δεματοποίησης λαμαρίνας από coils σε φύλλα, για πάχη από 0,50 έως και 4,00 mm, και με δυνατότητα πλάτους επεξεργασίας έως 1680mm.