Λαμαρίνες Δαπέδου

Οι λαμαρίνες Μπετού είναι ιδανικές για χρήση στις σύμμεικτες πλάκες σκυροδέματος και στους μόνιμους μεταλλότυπους. Λόγω των μεγάλων αντοχών, είναι κατάλληλο για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων, με μεγάλη ευελιξία στην χρήση και με χαμηλό κόστος. Το άνω πέλμα του χαλυβδόφυλλου είναι ενισχυμένο έναντι τοπικού λυγισμού με μια ενδιάμεση ενίσχυση στο μέσο του. Στον κορμό και στις βάσεις υπάρχουν κοίλες εσοχές για την καλύτερη συνοχή του χαλυβδόφυλλου και του σκυροδέματος.